پروردگارا !


بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم


وقتی تو را در نظر نداریم . . .